ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300

ทีม One Home จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเหล่ากาชาด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจ พร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมทางอัคคีภัย ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปรับเงื่อนไข วิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค)

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2566

ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2566

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566